بدین منظور شرکت زمین هوشمند را تاسیس تا حوزهای تجاری مربوطه را رصد و امکان سنجی پیشبرد فناوری در کشاورزی را تحقق بخشد
پس از پیمایش گسترده و بهره مندی از خبرگان و کارشناسان مجرب ،مطالعه اسناد بالا دستی حوزه کشاورزی و رصد شرایط فعلی برای شناسایی وضع موجود از میان چندین حوزه بخشی چهار حوزه زیر را مد نظر قرار داده است
⦁ بخش سیستم های اطلاعات کشاورزی
⦁ هوشمند سازی حوزه های کشاورزی ( گلخانه هوشمند ، مزرعه هوشمند ، کشت وصنعت های هوشمند )
⦁ نقش فناوری در توانمند سازی بهره برداران وفعالان حوزه نهاده ها و فراورده ها
⦁ مشاوره کشاورزی با رویکرد کشاورزی هوشمند
کشاورزی عرصه مهم و گسترده ایست که می تواند با هم اندیشی ، همیاری و مشارکت مدیران ، کارشناسان و فعالان این عرصه روند به مراتب بهتری را طی کند بدین منظور هولدینگ تک وست و شرکت زمین هوشمند آینده دست شما مخاطبان گرامی میفشرد تا برای توسعه کشورمان قدمی برداشته باشیم

برنامه کشاورزی ژاپن