ماموریت

 

سیستم های اطلاعات کشاورزی (AIS)

مدیریت دانش ، 

نرم افزار مدیریت مزرعه

 اپلیکیشن های کشاورزی

 مدیریت بیمه کشاورزی

 

خدمات  الکترونیک کشاورزی (AES)

 شبیه سازی کشاورزی

بازار هوشمند

 انیمیشن  -  فیلم - تولید محتوی ، محتوای دیجیتال- شبکه ملی خبرگان

گلخانه ، مزرعه ، محیط زیست

 فضای سبز   و کشت صنعت هوشمند 

( نسل نوین گلخانه )