بدین منظور شرکت زمین هوشمند را تاسیس تا حوزهای تجاری مربوطه را رصد و امکان سنجی پیشبرد فناوری در کشاورزی را تحقق بخشد
پس از پیمایش گسترده و بهره مندی از خبرگان و کارشناسان مجرب ،مطالعه اسناد بالا دستی حوزه کشاورزی و رصد شرایط فعلی برای شناسایی وضع موجود از میان چندین حوزه بخشی چهار حوزه زیر را مد نظر قرار داده است
⦁ بخش سیستم های اطلاعات کشاورزی
⦁ هوشمند سازی حوزه های کشاورزی ( گلخانه هوشمند ، مزرعه هوشمند ، کشت وصنعت های هوشمند )
⦁ نقش فناوری در توانمند سازی بهره برداران وفعالان حوزه نهاده ها و فراورده ها
⦁ مشاوره کشاورزی با رویکرد کشاورزی هوشمند
کشاورزی عرصه مهم و گسترده ایست که می تواند با هم اندیشی ، همیاری و مشارکت مدیران ، کارشناسان و فعالان این عرصه روند به مراتب بهتری را طی کند بدین منظور هولدینگ تک وست و شرکت زمین هوشمند آینده دست شما مخاطبان گرامی میفشرد تا برای توسعه کشورمان قدمی برداشته باشیم

برنامه اقتصاد مقاومتی کشاورزی

روند شتابان فناوری های جدید ، جهانی شدن و پیشرفتهای فزاینده علمی از یک طرف ، اهميت‌ راهبردي‌ امنيت‌ غذايي‌، توسعه ملی و از سویی و شرایط خاص سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و بومی کشور ایران از طرف دیگر اضلاع مثلت " نقش راهبردی کشاورزی " در شرایط حاضر کشورمان می باشند
قابل پیش بینی است که درچند دهه‌ آينده‌ سياست‌گذاران‌ ، مدیران ، پژوهشگران‌ و فعالان عرصه‌ كشاورزي‌با چالش ها و مسایل متنوع اقتصادی ، فنی و انسانی مواجه گردند
آنچه بیش از هر راهبردی برای این شرایط ضرورت می یابد بحث توانمند سازی کشاورزی کشور است که بی شک پایه اصلی آن اهمیت بیش از پیش به رویکرد های علمی و به کارگیری موثر وکارای فناوری های نوین است
امروزه نه تنها کشاورزی اساسا هیچ بخش از اقتصاد بدون استفاده از فناوری های نوین نه تنها امکان رقابت و پیشرو بودن بلکه امکان حفظ و بقای خود را ندارد
هولدینگ تکوست که با مجموعه گروه شرکت های توسن در سالهای اخیر قدم های بلندی در رابطه با تبین ضرورت و پیشبرد فناوری های نوین برداشته است اکنون هم در راستای نقش آفرینی در سطح توسعه ملی حوزه کشاورزی را مد نظر قرار داده و با عزمی راسخ و تجربه ای گرانبها ،توانمدیهایی ارزشمند و شرکایی مجرب مصمم است که با نگاهی دوراندیشانه ، موثر و راهبردی در این حوزه بسیار مهم و گسترده ایفای نقش نماید