حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی

شرکت زمین هوشمند آینده در جهت ارتقا  کشاورزی هوشمند در سطح کشور حمایت خود را از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی اعلام می کند