دپارتمان نرم افزار

داده‌ها و اطلاعات اساس برنامه‌ریزی را تشکیل می‌دهند. اما عرصه‌های کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در کشور، فاقد گردآوری منسجم داده‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی یکپارچه هستند. این امر باعث ناکارامدی مدیریت این حوزه‌ها می‌شود.

دپارتمان نرم‌افزار زمین هوشمند در راستای حل این مسئله، به ارائه راهکارهای فناورانه می‌پردازد. از جمله خدمات و محصولات این دپارتمان عبارتند از ارائه انواع اپلیکیشن‌های آموزشی-ترویجی، نرم افزارهای مدیریت گلخانه، باغ و دام و نیز سیستم‌های اطلاعاتی مکان محور (GIS) که با توجه به تاثیرگذار بودن مختصات جغرافیایی در عرصه کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، امکان پایش و برنامه‌ریزی این بخش‌ها را برای متولیان دولتی تسهیل می‌کنند.