مشاوره تولید

مشاوره‌های لازم برای فرایندهای تولید، کشت، نگهداری از بوته‌ها، تغذیه مناسب، گیاه‌پزشکی در طول دوره کشت ارائه می‌شود.