طراحی پلان جانمایی گلخانه

نقشه گلخانه و ابنیه جانبی با رعایت تمامی نکات فنی بر اساس UTM دریافتی از کارفرما تهیه خواهد شد.