صادرات محصولات

بازاریابی و فروش محصولات تولید شده در بازار مناسب هدف از جمله در روسیه، کشورهای CIS، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس از دیگر خدمات شرکت زمین هوشمند آینده است.