تهیه طرح توجیهی

مطالعه بازار، تشخیص روندها و نیازهای فعلی و آتی بازار مصرف، تشخیص ذائقه مصرف‌کنندگان، شناسایی ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، ارائه الگوی کشت و سایر موارد موثر‌ بر کسب و کار، خطرات سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی را به حداقل می‌رساند. دپارتمان مشاوره تمامی عوامل ذکر شده را به دقت مطالعه و ارزیابی دقیقی را در قالب طرح توجیهی و طرح کسب و کار در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری در این عرصه قرار می‌دهد.