نظارت و ارزیابی پیمانکاران

در این مرحله تدوین اسناد مناقصه، ثبت مناقصه، نظارت بر برگزاری و ارزیابی شرکت­کنندگان، انتخاب پیمانکار تیم اجرای ساخت گلخانه مشخص می‌شود.