آموزش تیم بهره‌برداری

آموزش اولیه درباره تربیت بوته، تغذیه صحیح گیاه و مبارزه با آفات و … مشاوره آغازین برای بهره‌برداری به کارفرما قابل ارائه است.