باغ نمونه استان

پروژه مشاوره تخصصی تولید پسته شرکت زمین هوشمند، باغ نمونه استان تهران شد و استاندارد GAP را نیز کسب کرد.

با افتخار آماده همکاری با باغداران سراسر کشور هستیم.