طراحی فنی تفصیلی گلخانه

مشخصات تمامی ارکان گلخانه شامل نوع سازه، پوشش، تاسیسات، تجهیزات با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و نوع محصول منتخب برای کشت، در یک طرح فنی به صورت تفصیلی تشریح می‌گردد.